ข่าวสาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

2024-01-26 16:52 : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2567

              เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และสร้างหลักประกันสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความมั่นคงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีพ  ประกอบกับ
ข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ให้ผู้มีสิทธิสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง 
              โดยผู้ที่ส่งใบสมัครเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 15 ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป กรณีส่งใบสมัครหลังวันที่ 15 ของเดือนใด ให้มีผลภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือน
 


เอกสารแนบ : PDF
2024-01-24 13:43 : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2567

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ให้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  โดยสมาชิกที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนใด จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป กรณีส่งคำขอหลังวันที่ 15 ของเดือนใดแล้ว จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือน  และสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในรอบปีปฏิทิน
 


เอกสารแนบ : PDF
2023-04-12 14:59 : ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาาจารย์และข้าราชการ

ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หนึ่งในกรรมการฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ "ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ "  ซึ่งหมดวาระลง และได้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดยมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 27 มีนาคม 2566 และได้ดำเนินการให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทตัวแทนจากคณะ (สายวิชาการ) จำนวน 9 ราย ตัวแทนจากเขตจังหวัด (สายวิชาการ) จำนวน 6 ราย และตัวแทนจากเขตจังหวัด(สายสนับสนุน) จำนวน 6 ราย  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในวันที่ 5  เมษายน 2566  ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้แก่ 
นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร  พิษณูโลก  และยังเป็น กรรมการฝ่ายนายจ้าง ขององค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


เอกสารแนบ : PDF
2023-02-06 14:29 : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุน  โดย Download พร้อมจัดทำเอกสาร ดังนี้
 
 


เอกสารแนบ : -
ทั้งหมด รายการ : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] >>