Dashboard

จำนวนผู้ใช้งาน
148
เอกสารแนบ
399
หมวดเอกสาร
10
วัตถุประสงค์การพัฒนา

1. เพื่อให้บุคลากรมีพื้นที่ในการจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และการพัฒนาตนเอง


หากพบปัญหาการใช้งานหรือให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนา

1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ sarunya_in@rmutl.ac.th

2. รอบการประเมินกำหนดให้ ปีละ 2 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ